Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%, giá trị của m là:

A.

8,928 (gam).

B.

12,5 (gam).

C.

13,95 (gam).

D.

11,16 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

13,95 (gam).

C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl.

nmuối  = = 0,12 (mol) manilin =  0,12.93. = 13,95 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...