Cho luồng khí CO dư đi qua m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam. Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu để hòa tan hết m gam hỗn hợp X là:

A.

150 ml.

B.

200 ml.

C.

250 ml.

D.

100 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

150 ml.

CuO + CO Cu + CO2         (1)

x         x              x        x

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2    (2)

y             3y             2y       3y

Từ (1) và (2)  Cứ 1 mol CO phản ứng sẽ tạo ra 1 mol CO2 làm khối lượng chất rắn giảm 16 gam. Nếu có x + 3y mol CO phản ứng thì khối lượng chất rắn giảm là:

16(x + 3y) = 4,8  x + 3y = 0,3    (3)

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O        (4)

x            x             

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O    (5)

y             3y 

(4)(5)  = x + 3y = 0,3 mol   = = 0,15 lít = 150 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...