** Cho lực 1 song song 2. Gọi  là hợp lực giữa 1 và 2; d1 là khoảng cách giữa giá của 1 và ; d2 là khoảng cách giữa giá của 2 và .

Hệ thức nào sau đây là đúng khi ngược chiều 2?

A.

F = F1 - F2; F1d1 = F2d2.

B.

F = F2 - F1; F1d1 = F2d2.

C.

F = |F1 - F2|; F1d1 = F2d2.

D.

F = |F1 - F2|; F1d2 = F2d1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F = |F1 - F2|; F1d1 = F2d2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...