** Cho lai phân tích F1 kiểu hình hoa kép, đài ngả, kết quả xuất hiện 245 cây hoa kép, đài ngả : 637 cây hoa kép, đài thẳng : 1519 cây hoa đơn, đài ngả : 1127 cây hoa đơn, đài thẳng. Biết hình dạng lá đài do một cặp gen qui định trong đó đài ngả trội so với đài thẳng.

Nếu tính trạng hình dạng lá đài do cặp gen Dd quy định. Kiểu gen của F1 sẽ là:

A.

.

B.

AaBbDd.

C.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ FB xuất hiện loại kiểu hình hoa kép, đài thẳng (A-B-dd) ≠ 18%, có tỉ lệ lớn hơn loại kiểu hình hoa kép, đài ngả (A-B-D-) ≈ 7%. Chứng tỏ F1 tạo loại giao tử A Bd hoặc B Ad có tỉ lệ lớn hơn loại giao tử A BD hoặc B AD. Suy ra các kiểu gen liên kết theo vị trí đổi.

+ Vì vai trò A = B nên kiểu gen của F1 là: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...