** Cho lai phân tích F1 kiểu hình hoa kép, đài ngả, kết quả xuất hiện 245 cây hoa kép, đài ngả : 637 cây hoa kép, đài thẳng : 1519 cây hoa đơn, đài ngả : 1127 cây hoa đơn, đài thẳng. Biết hình dạng lá đài do một cặp gen qui định trong đó đài ngả trội so với đài thẳng.

Quy luật di truyền chi phối hai tính trạng:

A.

Ba cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng và hoán vị gen.

B.

Ba cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau.

C.

Ba cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng và liên kết gen.

D.

Ba cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ba cặp gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và xảy ra hoán vị gen.

+ F2 phân li đài ngả : đài thẳng = 1 : 1  F1 Dd x dd.

+ F1 (AaBb, Dd) x (aabb, dd) → FB phân li 1519 : 1127 : 637 : 245 ≠ (3 : 1) (1 : 1). Suy ra 3 cặp gen quy định 2 tính trạng năm trên 2 cặp NST tương đồng và hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...