Cho kim loại kali vào 300 (ml) dung dịch AlCl3 0,8M thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Sục khí CO2 vào dung dịch còn lại thấy có thêm kết tủa. Số phản ứng đã xảy ra là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5.

(1) K + H2O  KOH + H2

    0,86             0,86 (mol)

(2) AlCl3 + 3KOH  Al(OH)3 + 3KCl

     0,24      0,72 (mol)

(3) Al(OH)3 + KOH  KAlO2 + 2H2O

      0,14        0,14 (mol)

(4) KAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + KHCO3

(5) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O

        0,1                    = 0,05 (mol)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...