Cho kim loại kali vào 300 (ml) dung dịch AlCl3 0,8M thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Sục khí CO2 vào dung dịch còn lại thấy có thêm kết tủa. Số phản ứng đã xảy ra là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5.

(1) K + H2O  KOH + H2

    0,86             0,86 (mol)

(2) AlCl3 + 3KOH  Al(OH)3 + 3KCl

     0,24      0,72 (mol)

(3) Al(OH)3 + KOH  KAlO2 + 2H2O

      0,14        0,14 (mol)

(4) KAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + KHCO3

(5) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O

        0,1                    = 0,05 (mol)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...