Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân $_{2}^{4}He$ lần lượt là: l,0073u; l,0087u và 4,0015u. Biết $1u{{c}^{2}}=931,5$ MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân $_{2}^{4}He$ là

A. 28,41 MeV
B. 18,3 eV
C. 30,21 MeV
D. 14,21 MeV
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...