Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân $_{2}^{4}He$ lần lượt là: l,0073u; l,0087u và 4,0015u. Biết $1u{{c}^{2}}=931,5$ MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân $_{2}^{4}He$ là

A. 28,41 MeV
B. 18,3 eV
C. 30,21 MeV
D. 14,21 MeV
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...