Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; img1 lần lượt là: 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u và 1u = 931,5MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân img2 thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân img3         

A.

A: lớn hơn một lượng là 5,20MeV/nuclon

B.

B: nhỏ hơn một lượng là 3,42MeV/nuclon

C.

C: nhỏ hơn một lượng là 5,20MeV/nuclon

D.

D: lớn hơn một lượng là 3,42MeV/nuclon

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D + Năng lượng liên kết riêng của Li img1  + Năng lượng liên kết riêng của Ar img2  Theo đó năng lượng liên kết riêng của Ar lớn hơn năng lượng liên kết riêng của Li một lượng bằng ∆W ≈ 3,42 (MeV/nu)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...