Cho khối lăng trụ ngũ giác đều ABCDE.A'B'C'D'E' cạnh a ; AA' = 2a. Khoảng cách từ tâm O của ngũ giác đều ABCDE đến cạnh của nó bằng h. Thể tích của khối lăng trụ này là:

A.

5ah2

B.

5a3

C.

5h3

D.

5a2h

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...