Cho khối chóp có đáy là n-giác. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Số mặt của khối chóp là 2n
B. Số cạnh của khối chóp là n+2
C. Số đỉnh bằng số mặt và bằng n+1
D. Số đỉnh của khối chóp là 2n+1
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trac nghiem online - cungthi.vn

Trac nghiem online - cungthi.vn
Hình chóp tam giác có 4 mặt và 4 đỉnhHình chóp tứ giác có 5 mặt và 5 đỉnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...