Cho hỗn hợp Zn, Fe vào dung dịch CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chứa 3 ion. Phản ứng kết thúc khi nào?

A.

Zn chưa tan hết, Fe chưa phản ứng, CuSO4 đã hết.

B.

Zn tan hết, Fe còn dư, CuSO4 đã hết.

C.

Zn vừa tan hết, Fe chưa phản ứng, CuSO4 vừa hết.

D.

Zn và Fe đều tan hết, CuSO4 vừa hết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Zn tan hết, Fe còn dư, CuSO4 đã hết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...