Cho hỗn hợp Zn, Cu vào dung dịch Fe3+ có dư. Chọn các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên (theo thứ tự) trong các phản ứng sau đây?

a) 3Zn + 2Fe3+  3Zn2+ + 2Fe.

b) Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+.

c) Zn + Fe2+  Zn2+ + Fe.

d) Cu + 2Fe3+  3Cu2+ + 2Fe.

e) 3Cu + 2Fe3+  Fe3+ + Ag.

f) Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu.

g) Fe + 2Fe3+ 3Fe2+.

A.

b, d.

B.

a, g, e.

C.

a, e.

D.

b, c, g, d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

b, d.

Các phản ứng xảy ra lần lượt là:

Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+.

Cu + 2Fe3+  3Cu2+ + 2Fe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...