Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 (ml) hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là:

A.

HCOOH và HCOOC2H5.

B.

CH3COOH và CH3COOC2H5

C.

C2H5COOH và C2H5COOCH3.

D.

HCOOH và HCOOC3H7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3COOH và CH3COOC2H5.

Hỗn hợp X phản ứng với KOH mà chỉ tạo một muối và một ancol nên X gồm 1 este và 2 axit của nó.

Đặt axit: RCOOH (với R: CnH2n+1) hay CaH2aO2.

      este: RCOOR' (với R': CnH2n+1) hay CbH2bO2.

RCOOR' + KOH  RCOOK + R'OH     (1)

RCOOH + KOH  RCOOK + H2O       (2)

nRCOOR' = nKOH (1) = nR'OH = 0,015 (mol).

 nRCOOH = nKOH (2) = 0,4.0,1 − 0,015 = 0,025 (mol).

Khi cháy CaH2aO2 cho  =  = 0,025a (mol).

              CbH2bO2 cho  = 0,015b (mol).

Và do Ca(OH)2 dư nên toàn bộ CO2 và H2O bị hấp thụ hết.

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3↓ + H2O

Vậy từ khối lượng tăng của bình đựng Ca(OH)2 ta có:  = 6,82 (g).

 (44 + 18).(0,025a + 0,015b) = 6,82 0,025a + 0,015b = 0,11  25a + 15b = 110

 5a + 3b = 22.

Với b > a ta được nghiệm: a  = 2 và b = 4.

Vậy axit: CH3COOH; este: CH3COOC2H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...