Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23).

A.

8,9 (gam).

B.

15,7 (gam).

C.

16,5 (gam).

D.

14,3 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

14,3 (gam).

Hướng dẫn: Phương pháp bảo toàn khối lượng.

Z gồm hai khí làm xanh quỳ tím ẩm nên hai khí này là NH3 hoặc thuộc amin  X gồm muối amoni (2 = 13,75.2 = 27,5)  có NH3 hoặc dẫn xuất của muối amoni.

Và do công thức phân tử: C2H7NO2 có 2 nguyên tử oxi  thuộc đơn chức  phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 và có loại nước.

nX = nNaOH = nZ = = 0,2 (mol).

Vậy áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mX + mNaOH = mZ + mmuối +

mmuối = mX + mNaOH − mZ −  = 0,2.77 + 0,2.40 − 0,2.2,75 − 0,2.18 = 14,3 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...