Cho hỗn hợp Mg, Ag vào dung dịch chứa FeSO4 và CuCl2. Sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Thành phần của X, Y phù hợp với thí nghiệm là:

A.

X: Fe, Cu, AgCl;    Y: Mg2+, .

B.

X: Mg, Cu, Ag;     Y: Fe2+, , Cl.

C.

X: Cu, Fe;    Y: Mg2+; Ag+, Cl, .

D.

X: Mg, Fe, Cu, Ag;     Y: Mg2+, Cl, .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

X: Mg, Fe, Cu, Ag;     Y: Mg2+, Cl, .

Ag không phản ứng với các muối còn lại, chỉ có Mg tham gia.  

Nếu Mg phản ứng còn dư thì trong X gồm 4 kim lạo là Mg, Ag, Cu và Fe

Lúc này các ion Fe2+ và Cu2+ đã bị đẩy ra khỏi muối thành kim loại, vậy trong dung dịch Y chỉ có cá ion Mg2+, Cl- và SO2-4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...