Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là:

A.

Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

B.

AgNO3 và Zn(NO3)2.

C.

Fe(NO3)2 và AgNO3.

D.

Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...