Cho hỗn hợp gồm Fe, Cu vào dung dịch AgNO3 lấy dư thì sau khi kết thúc phản ứng, dung dịch thu được có chất tan là:

A.

Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

B.

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3.

C.

Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3.

D.

Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3, và Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3.

Vì 2AgNO3 dư nên kim loại phản ứng hết:

Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag

Fe2+ + Ag+ dư   Fe3+ + 2Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...