Cho hỗn hợp Cu và Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng, nguội được dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây:

A.

Fe(OH)3 và Cu(OH)2.

B.

Fe(OH)2 và Cu(OH)2.

C.

Fe(OH)2.

D.

Fe(OH)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...