Cho hỗn hợp Al, Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2 thu được chất rắn X gồm 3 kim loại. Cho X tác dụng với HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần của chất rắn X là:

A.

Fe, Cu, Ag.

B.

Al, Fe, Cu.

C.

Al, Cu, Ag.

D.

Al, Fe, Cu, Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fe, Cu, Ag.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...