Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểmM, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a). Diện tích của MNPQ bằng:

A.

2x2 + 2ax + a2

B.

2x2 - 2ax + a2

C.

2x2 - ax + a2

D.

x2 - 2ax + a2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...