Cho hình chóp S.ABCD. M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD ; O là một điểm trong tứ giác ABCD. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A.

Hai hình chóp S.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

B.

Hai hình chóp O.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

C.

VS.MNPQ = VS.ABCD

D.

VO.MNPQ = VS.ABCD

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai hình chóp O.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

Mệnh đề "Hai hình chóp O.MNPQ và S.ABCD đồng dạng" sai vì tổng quát hình chóp O.MNPQ và hình chóp S.ABCD không đồng dạng. Hình chóp S.ABCD đồng dạng với hình chóp S.MNPQ. Hình chóp O.MNPQ chỉ đồng dạng với S.ABCD khi nó bằng hình chóp S.MNPQ. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...