Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B, AB=BC=a, AD=2a; Trac nghiem online - cungthi.vn. Nhận định nào sau đây đúng

A. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông
B. Trac nghiem online - cungthi.vn cân
C. Trac nghiem online - cungthi.vnđều
D. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông cân
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Trac nghiem online - cungthi.vn Gọi là trung điểm của AD Tứ giác ABCI là hình vuông Do đó. Trac nghiem online - cungthi.vn(*) Mặt khác, tam giác CID là tam giác vuông cân tại I => Trac nghiem online - cungthi.vn(**) Trac nghiem online - cungthi.vn vuông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...