Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B, AB=BC=a, AD=2a; Trac nghiem online - cungthi.vn. Nhận định nào sau đây đúng

A. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông
B. Trac nghiem online - cungthi.vn cân
C. Trac nghiem online - cungthi.vnđều
D. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông cân
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...