Cho hình bình hành ABCD. Xét 4 khẳng định sau:
(a) AB - BC + AD = AB
(b) AD - DB - BC = DB
(c) AC + DA - DB = BC
(d) AC - BC - DC = 0
Kết luận đúng là

A.

Có 1 khẳng định đúng.

B.

Có 2 khẳng định đúng

C.

Có 3 khẳng định đúng.

D.

Tất cả 4 khẳng định đều đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...