Cho hệ phương trình: 2ax + 3y = 5(a + 1)x + y = 0
Cho các mệnh đề sau:
I. Hệ có một nghiệm duy nhất khi a ≠ -3 .
II. Hệ có vô số nghiệm khi a = -3 .
III. Hệ vô nghiệm khi a = -3.
Mệnh đề đúng là

A.

Mệnh đề I.

B.

Mệnh đề II.

C.

Mệnh đề I và II.

D.

Mệnh đề I và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: D = -a - 3 ; Dx = 5 ; Dy = -5(a + 1)
• a ≠ -3 ⇒ D ≠ 0 khi đó hệ có 1 nghiệm duy nhất:
          x = -5a + 3 ; y = 5(a + 1)a + 3
• a = -3 ⇒ D = 0 ; Dx = 5 ≠ 0 ; Dy = 10 ≠ 0 : Hệ vô nghiệm.
Vậy mệnh đề I và III đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...