Cho hàm số y = 4x3 - 3x + 1 có đồ thị (H). Với giá trị nào của a thì phương trình

4x3 - 3x + 1 = 4a3 - 3a +1 có một nghiệm đơn duy nhất?

A.

a > 2

B.

a < 0

C.

a < 0 hay a > 2

D.

a ∈ (-∞; -1) ∪ (1;  +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

a ∈ (-∞; -1) ∪ (1;  +∞)

Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đồ thị (H) với đường thắng (d) : y = 4a3 - 3a + 1.

Từ đồ thị ta thấy (d) cắt (H) tại một điểm duy nhất khi 4a3 - 3a + 1 < 0 hay 4a3 - 3a + 1 > 2, tức là a < -1

hay a > 1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...