Cho hàm số y=\frac{1}{\tan x-1}. Tập xác định của hàm số là

A.

R.

B.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi |k\in Z \right\}.

C.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+k\pi ;\frac{\pi }{2}+k\pi |k\in Z \right\}.

D.

R\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+k\pi |k\in Z \right\}.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện xác định của hàm số là

 \left\{ \begin{array}{l}\cos x\ne 0\\\tan x\ne 1\end{array} \right.<=>\left\{ \begin{array}{l}x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi \\x\ne \frac{\pi }{4}+l\pi \end{array} \right.,k,l\in Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...