Cho hàm số . Giả sử phương trình của đồ thị hàm số f(x) với hệ toạ độ IXY là . Khi đó, tâm đối xứng của đồ thị hàm số Y có toạ độ trong mặt phẳng Oxy là :

A.

(-1 ; -5)

B.

(-1 ; 5)

C.

(-5 ; -1)

D.

(5 ; 1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(-1 ; -5)

Trong hệ tọa độ IXY,  là hàm số lẻ, nên I là tâm đối xứng của đồ thị.

Phương án (-1 ; -5) đúng vì 

Làm tương tự thì thấy các phương án (-1 ; 5),(-5 ; -1) và (5 ; 1) đều sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...