Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Với qiá trị nào của a, b, c, d sau đây thì hàm số có điểm cực trị là

M(0 ; -4) và có điểm uốn là I(-1 ; -2)?

A.

a = -1 ; b = -3 ; c = 0 ; d = 4

B.

a = -1 ; b = 3 ; c = 0 ; d = -4

C.

a = 1 ; b = 3 ; c = 0 ; d = -4

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

a = 1 ; b = 3 ; c = 0 ; d = -4

Ta có y’ = 3ax2 + 2bx + c và y” = 6ax + 2b.

Hàm số đạt cực trị tại M(0 ; -4) nên y’(0) = 0 = c và -4 = d.

Hàm số có điểm uốn I(-1 ; -2) nên y”(-1) = -6a + 2b = 0 và -2 = -a + b - 4, suy ra : a = 1, b = 3. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...