Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Với qiá trị nào của a, b, c, d sau đây thì hàm số có điểm cực trị là

M(0 ; -4) và có điểm uốn là I(-1 ; -2)?

A.

a = -1 ; b = -3 ; c = 0 ; d = 4

B.

a = -1 ; b = 3 ; c = 0 ; d = -4

C.

a = 1 ; b = 3 ; c = 0 ; d = -4

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...