Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R?

A. (1;+)
B. (-;-1)
C. [1;+ )
D. (-;-1]
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...