Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Phương trình y’ = 0 có 2 nghiệm x1, x2. Khi đó x1.x2 bằng:

A. 5
B. 8
C. -5
D. -8
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...