Cho hàm số . Phương trình f'(x) = f(x) có tập nghiệm là:

A.

{0 ; 1}

B.

{- ; }

C.

{2 ; 3}

D.

Một tập khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...