Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...