Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó:

A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...