Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?

A.

Hàm số y có giá trị nhỏ nhất là 2 , giá trị lớn nhất là -2 trên đoạn [-; ].

B.

Hàm số y có giá trị cực tiểu là 2 , giá trị cực đại là -2.

C.

Đạo hàm của hàm số y đổi dấu khi đi qua x = - và x = .

D.

Đồ thị của hàm số y có điểm cực tiểu là (- ; 2) và điểm cực đại là  ( ; -2)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hàm số y có giá trị nhỏ nhất là 2 , giá trị lớn nhất là -2 trên đoạn [-].

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...