Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1)

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2)

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...