Cho hàm số . Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

xy' + 1 = ex

B.

y'y + 1 = ex

C.

xy' + 1 = e

D.

xy' - 1 = ey

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...