Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn mệnh đề sai trong bốn phát biểu sau:

A. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số nghịch biến
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số đồng biến
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...