Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn câu đúng :

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không đổi trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...