Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định với m (0;10)?

A. 8
B. 6
C. 4
D. 2
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...