Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đồng biến trên R khi nằm trong khoảng giá trị nào?

A. (-1;3)
B. [1;3]
C. (-;-1) (3;+)
D. Không xác định được m
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...