Cho hàm số . Hàm số đạt cực tiểu tại giá trị nào của x sau đây ?

A.

x =  + 2k (k ∈ Z)

B.

x =  + 2k (k ∈ Z)

C.

D.

x ∈ Ø

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...