Cho hàm số . Hàm số đạt cực tiểu tại giá trị nào của x sau đây ?

A.

x =  + 2k (k ∈ Z)

B.

x =  + 2k (k ∈ Z)

C.

D.

x ∈ Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Ta có tập xác định D = R,

Với x =  + 2k ⇒ y''() = -2cos = - < 0: hàm số đạt cực đại

Với  : hàm số đạt cực tiểu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...