Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đã cho có khoảng đồng biến có độ dài lớn nhất là.

A. (-3;-1)
B. (-1;0)
C. (-1;1)
D. (-1;2)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...