Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị nguyên m là nhỏ nhất để hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 0
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...