Cho hàm số f có đạo hàm trên Trac nghiem online - cungthi.vn chứa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sai ?

A. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f không đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực đại tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...