Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Đâu là khoảng nghịch biến của hàm số đã cho?

A. (2;5)
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. (4;5)
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...