Cho hàm số  có giá tri cực đại M và giá tri cưc tiểu m. Giá trị nào sau đây của a để

m - M = 4 ?

A.

a = 3

B.

a = 4

C.

a = 1

D.

a = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...