Cho hàm số  có giá tri cực đại M và giá tri cưc tiểu m. Giá trị nào sau đây của a để

m - M = 4 ?

A.

a = 3

B.

a = 4

C.

a = 1

D.

a = 0

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...