Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là đường thẳng qua Trac nghiem online - cungthi.vn với hệ số góc Trac nghiem online - cungthi.vn. Tập tất cả các giá trị của Trac nghiem online - cungthi.vn để Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại ba điểm phân biệt I, A, B sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...