Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt lập thành cấp số cộng là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phương pháp tự luận

Đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục hoành tại điểm phân biệt tạo thành cấp số cộng khi và chỉ khi phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp cố cộng.

Suy ra đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn đi qua điểm uốn của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn (do đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn nhận điểm uốn làm tâm đối xứng). Mà điểm uốn của Trac nghiem online - cungthi.vn là Trac nghiem online - cungthi.vn.

Suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Phương pháp trắc nghiệm

Chọn Trac nghiem online - cungthi.vn thay vào phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta được Trac nghiem online - cungthi.vn. Dùng chức năng tìm nghiệm phương trình bậc ba ta được ba nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa cấp số cộng.

Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...